Kişisel Veriler

ÖNSÖZ

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK” veya ‘‘Kanun’’) 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Yavuzlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimiz nedeniyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin güvenliği konusuna ve bu doğrultuda alınması gerekli önlemlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. Temas ettiğimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için şirket bünyemizde gerekli bütün idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Gerek T.C. Anayasası gerekse kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal mevzuat ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet etmekteyiz.

İşte bu nedenle YAVUZLAR İNŞAAT olarak, kişisel verilerin toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla kişisel verilerin korunmasına dair bu Gizlilik Politikasını hazırladık. Bu belgede, YAVUZLAR İNŞAAT tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar YAVUZLAR İNŞAAT çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve YAVUZLAR İNŞAAT ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurulara ve olası şikâyetlere karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bizler bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.

Saygılarımızla,
Yavuzlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

1. Amacı
Bugüne kadar Yavuzlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Şirket” ya da “YAVUZLAR İNŞAAT”) olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. Zira kişisel verilerin korunması hususu, Şirketimizin benimsediği temel politikalardandır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara da uymayı YAVUZLAR İNŞAAT olarak taahhüt etmekteyiz.

2. Kapsamı ve Değiştirilmesi
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) uygun olarak hazırlanmıştır.
Gerçek kişi olmak kaydıyla; şirket hissedarları, şirket iş ortakları, şirket yetkilileri, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, şirket müşterileri, potansiyel müşteriler, Şirketle sözleşme ilişkisi bulunan üçüncü kişiler için hazırlanmıştır ve bu sayılan kişi gruplarına ilişkin kurumsal düzenlemeleri kapsamaktadır. Şirket, bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir.
Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişi grupları için, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemesi halinde uygulanacaktır. Verinin “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen yollarla işlenmemesi halinde bu Politika uygulanmayacaktır.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: YAVUZLAR İNŞAAT topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: YAVUZLAR İNŞAAT kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: YAVUZLAR İNŞAAT ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: YAVUZLAR İNŞAAT sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: YAVUZLAR İNŞAAT sözleşmelerden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikası’na göre siler veya yok eder.
Önemle belirtelim ki, YAVUZLAR İNŞAAT, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

4. Azami Tasarruf İlkesi
YAVUZLAR İNŞAAT’a ulaşan veriler, cimrilik ilkesi adı da verilen bu ilkemize göre, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Toplanacak verilerin kategorisi ve niteliği işlenme amacına göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. İhtiyaç duyulmayan bilgiler sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Ancak bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, İmhası, Anonimleştirilmesi
Şirket, topladığı kişisel verileri, KVK’nun 7 ve 17 nci maddeleri ile Türk Ceza Kanunu 138 inci maddesi uyarınca, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Şirket mezkur Yönetmelik uyarınca, kurumsal nitelikli bir Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası hazırlamış, buna göre silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntem ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

6. Doğruluk ve Veri Güncelliği
YAVUZLAR İNŞAAT bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. YAVUZLAR İNŞAAT, müşteriler ya da YAVUZLAR İNŞAAT ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi YAVUZLAR İNŞAAT tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

7. Gizlilik ve Veri Güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve YAVUZLAR İNŞAAT bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. YAVUZLAR İNŞAAT tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

8. Veri İşleme Amaçları
YAVUZLAR İNŞAAT’ın Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

9. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortakları Verisi

Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi
YAVUZLAR İNŞAAT projelerine ilgi duyan müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle birlikte ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlerin tedarikçileri ile bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri
YAVUZLAR İNŞAAT, iş ve çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri güvenliğine dair taahhütler ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

10. Tanıtım, Farkındalık, Reklam ve Pazarlama Amaçlı Veri İşleme
Şirket, başta Mylife markasıyla ürettiği farklı türde projeleri olmak üzere, kiralama ve arazi değerlendirme konseptinde sunduğu diğer hizmetlerini anlatabilmek, tanıtmak, pazarlamak ve muhataplarında farkındalık oluşturmak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla internet sayfası, sosyal medya gibi elektronik, görsel ve işitsel mecraları ya da basılı materyalleri kullanır. Hangi kategoride olursa olsun kişisel verisi işlenen veri ilgilisinin onayı şarttır.
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına da YAVUZLAR İNŞAAT riayet etmektedir. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

11. Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

12. Şirketin Veri İşlemesi
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

13. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi
YAVUZLAR İNŞAAT, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini alır. Şirketimizde özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenir. Özel nitelikli kategoride yer alan sağlık bilgilerinin işlenmesinde ayrıca Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınmaktadır.

14. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda YAVUZLAR İNŞAAT, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak YAVUZLAR İNŞAAT, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

15. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet
YAVUZLAR İNŞAAT’a ait internet sitesi ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler, türleri ve kullanıcı tercihleri hakkında bilgilendirilir. Konuyla ilgili ayrıca hazırladığımız “Çerez Politikası”na internet sayfamızdan da ulaşılabilir.

16. Çalışanlarımıza Ait Veriler

İŞ İLİŞKİSİ İÇİN VERİLERİN İŞLENMESİ
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak YAVUZLAR İNŞAAT, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER GEREĞİ İŞLEME
YAVUZLAR İNŞAAT, çalışanlarına ait kişisel verileri, İş Kanunu, İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen (teftiş, inceleme, bildirim gibi) bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLEMELER
YAVUZLAR İNŞAAT, özel sağlık veya bireysel emeklilik sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de YAVUZLAR İNŞAAT, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
YAVUZLAR İNŞAAT, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda ve işveren olması nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi özel mevzuatın izin verdiği hallerde ve sınırlı olarak işlenebilir.

OTOMATİK SİSTEMLERLE İŞLENEN VERİLER
Çalışanların otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen verileri, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

17. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması
YAVUZLAR İNŞAAT tarafından Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Şirket tarafından hizmetin görülebilmesi ve firma meşru menfaati doğrultusunda yurt içindeki hissedar, grup şirketleri (Yavuzlar Tekstil Ürünlerini Değerlendirme Akaryakıt İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş., Yavuzlar İnşaat Turizm ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ve Yavuzlar Müteahhitlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.) ve ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.
Ayrıca YAVUZLAR İNŞAAT, kişisel verileri, yurt dışı kaynaklı tedarikçiden temin ettiği malzeme ve hizmetlerin sunumunu sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.

Kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına; günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla ABD menşeili Microsoft ofis platform ve uygulamalarına veri aktarımı yapılabilmektedir.

18. İlgili Kişinin Hakları
YAVUZLAR İNŞAAT, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

YAVUZLAR İNŞAAT tarafından İlgili Kişi kişisel verilerle ilgili olarak; net sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Buna karşın,
Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. YAVUZLAR İNŞAAT, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

YAVUZLAR İNŞAAT, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

19. İşlem Güvenliği
YAVUZLAR İNŞAAT tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

20. Denetim
YAVUZLAR İNŞAAT, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

21. İhlallerin Bildirimi
YAVUZLAR İNŞAAT, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunması gerektiği bilinciyle hareket eder. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru ve Bilgi Talep Formu için tıklayınız.

22. Güncelleme
İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmektedir.

Sizi Arayalım

Lokasyon
Aydın Projeler
Söke Projeler
Kuşadası Projeler